Member Information

 IDA THAI CUISINE

304 N. Lake Park Blvd.
CAROLINA BEACH NC, 28428
(910) 458-8136